Mozilla Firefox 3
Google Chrome
Internet Explorer 7
Figyelmeztetés!
Ön egy régi böngészőt használ,
amelyben nem működik megfelelően a portál néhány funkciója.
Javasoljuk Önnek, hogy telepítse a Mozilla Firefox 3.0 verzióját, esetleg Google Chrome -ot, Internet Explorer 7 -et.

Általános szerződési feltételek és az adatkezelés szabályai

A web2auto.hu WEBOLDAL SZOLGÁLTATÓJA ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI, EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ ADATKEZELÉS FELTÉTELEIVEL

1. FOGALMAK:

Szolgáltató: a www.web2auto.hu weboldalt üzelemtető web2auto Informatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Tahi utca 53-59.; cégjegyzékszáma: 01-09-902380, adószáma: 14405116-2-41, képviseletében eljár: Sütő István ügyvezető önállóan)

Felhasználó: a Szolgáltatást igénybevevő szerződő fél, akinek kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségi adatait Felek a regisztráció során rögzítik.

Fél, Felek: Szolgáltató, illetve Felhasználó külön-külön és együttesen.

Szolgáltatás: a www.web2auto.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások: a Felhasználó által megadott adatok, információk és kérések alapján:

 • (I.) a Felhasználó adatainak kezelése;
 • (II.) a Felhasználó által regisztrált gépjármű(vek) adatainak kezelése;
 • (III.) figyelmeztetések küldése a felhasználó részére (pl.: figyelmeztetés jogosítvány lejárati dátuma előtt, műszaki vizsga lejárati dátuma előtt, zöldkártya lejárati dátuma előtt, kötelező biztosítás befizetésének esedékessége előtt; CASCO biztosítás befizetésének esedékessége előtt; következő kilométer alapú kötelező szerviz előtt);
 • (IV.) útnyilvántartás vezetése;
 • (V.) kilométeróra adatainak nyilvántartása;
 • (VI.) gépjárműre fordított költségek nyilvántartása;
 • (VII.) időpontfoglalás gépjármű szervizeknél a Felhasználó által regisztrált gépjármű(vek) javítására, vizsgáztatására, stb.;
 • (VIII.) eladó gépjárművek nyilvántartása („Piactér”).
Az (I.)-(VIII.) pontokban leírt szolgáltatások felsorolása, ismertetése nem teljes körű.

Szerződés: A jelen általános szerződési feltételek.

Használati Szabályok: a 6. pontban rögzített, a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó szabályok összessége.

Jelszó: A Felhasználó elektronikus azonosításához felhasznált nem nyilvános ellenőrző adat.

Szerviz: A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló, gépjárművek javításával hivatásszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezet, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó, amely a Szolgáltató közreműködésével a Felhasználók által regisztrált gépjárművek vizsgáztatására, javítására időpontot egyeztet a Felhasználókkal.

Gépjárműre Vonatkozó Adat: Minden olyan adat, információ, amelyet a Felhasználó a Szolgáltatás honlapján történő regisztráció vagy annak módosítása során saját, vagy harmadik személy gépjárművéről megadott (ilyen például: típus, évjárat, szín, kivitel, rendszám, megtett kilométer, motorszám, alvázszám, stb.).

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, A REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZEMÉLYHITELESÍTÉS, A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS ÁTRUHÁZÁSA

2. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

2.1. A Szerződés a regisztráció oldalán elérhetővé tett űrlap kötelező mezőinek kitöltésével az ott elérhetővé tett [Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot.] feliratú gomb kiválasztásával (aktiválásával) kerül megkötésre.

2.2. Az így megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

2.3. A regisztráció oldalán megadott esetleges téves adatokat a Felhasználó a későbbiekben is kijavíthatja.

3. A REGISZTRÁCIÓ ÉS SZEMÉLYHITELESÍTÉS

3.1. A regisztráció során megadott adatok

3.1.1. A regisztráció során megadott, kötelezően kitöltendő adatok a Felhasználó valódi személyazonosításra önmagukban általában nem alkalmasak, a tényleges személyazonosításra alkalmasság a megadott adatok tartalmától függ.

3.1.2. A Felhasználó szavatolja, hogy minden a regisztráció során megadott adat - mind a kötelezően megadandó adat, mind a saját döntése alapján megadott adat - a valóságnak megfelel. A Szolgáltató a Felhasználó által szolgáltatott adatok tartalmáért, azok valódiságáért semmiféle felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan harmadik személyek által előterjesztett igényekért, amelyek abból származnak, hogy a Felhasználó valótlan adatokat adott meg a regisztráció során; ilyen esetekre a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen igényekért kizárólag a Felhasználó a felelős.

3.2. A Jelszó használata

3.2.1. A Felhasználó a rendelkezésére bocsátott Jelszót köteles titokban tartani, azt harmadik személy részére nem adhatja át.

3.2.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással összefüggésben szükséges azonosítás során kizárólag a Jelszó igazolja őt elektronikusan, így ha harmadik fél a Jelszó birtokába jut, a Szolgáltató a Jelszó nyilvánosságra kerülésének jelzéséig nem tud különbséget tenni a Felhasználó és a Jelszót felhasználva a Szolgáltatást igénybevevő más személyek között, és a harmadik személy eljárását a jelen Szerződés szempontjából a Felhasználó eljárásaként ítéli meg, az ebből eredő következményekért a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

4.1.1. Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik.

4.1.2. A Szerződés megszűnik:

 • a) a Felhasználó általi felmondással;
 • b) a Szolgáltató általi felmondással;
 • c) ha a Felhasználó a Szolgáltatást 24 hónapon túl sem veszi igénybe;

4.1.3. Felhasználó bármikor felmondhatja a Szolgáltatást azonnali hatállyal, a Szolgáltatás keretein belül elérhető funkció útján. A Szerződés megszűnése nem érinti a Felhasználónak a Szerződés megszűnéséig felmerült kártérítési kötelezettségét.

4.1.4. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás ingyenes, Szolgáltató jogosult bármikor Felhasználó 5 naptári napos előzetes értesítésével a Szolgáltatást indokolás nélkül felmondani. A Szolgáltató az értesítést a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg, valamint azt elérhetővé teszi a Felhasználónak a Szolgáltatás útján.

4.1.5. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a Felhasználó megsérti a Használati Szabályokat.

4.1.6. A Szolgáltató azonnali hatályú felmondás esetén a felmondást a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

5. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, ÁTRUHÁZÁSA

5.1. A Szerződés egyoldalú módosítása

5.1.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást egyidejűleg nagyszámú felhasználó számára nyújtja azonos feltételekkel és ingyenesen, fenntartja magának a Szerződés feltételeinek egyoldalú módosítási jogát.

5.1.2. A Szolgáltató az egyoldalú módosításról legalább 8 naptári nappal előre értesíti a Felhasználókat. Az értesítés módja a módosítások közzététele a www.web2auto.hu honlapon.

5.1.3. Sürgős esetben, így különösen visszaélések megfékezése, a Szolgáltatás megfelelő működésének biztosítása érdekében, vagy bírósági, illetve hatósági határozat, intézkedés vagy jogszabályi változás esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szerződést azonnali hatállyal történő megváltoztatására. Ilyen esetekben elegendő, ha a Szolgáltató utólag tájékoztatja a módosításról a Felhasználókat.

5.1.4. Szolgáltató az egyoldalú módosításról nem köteles a Felhasználókat egyenként tájékoztatni.

5.2. A Szerződés átruházása

5.2.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást mint önálló egészet átruházza harmadik felek javára, amelynek révén a Szolgáltató helyébe a továbbiakban a Szolgáltatást mint önálló egészet megszerző harmadik fél lép, a Szolgáltató jogai és kötelezettségei egységesen e harmadik félre szállnak át.

5.2.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás átruházásáról a Felhasználókat elektronikus levélben 15 nappal előre értesíti.

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI, FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

6. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

6.1. A Szolgáltatás magáncélú felhasználása

6.1.1. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag magáncélra használhatja fel, a Szolgáltatás üzleti célú felhasználása tilos. A Szolgáltató az üzleti célú felhasználáshoz szükséges fokozottabb minőségi követelmények teljesítését (rendelkezésre állási, elérhetőségi követelmények, válaszidő, stb.) nem vállalja, és nem vállal felelősséget az üzleti célú használattal kapcsolatban felmerülő magasabb lehetséges károk megtérítésére sem.

6.2. Jogszerű használat

6.2.1. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával nem sértheti mások jogát, így különösen a használat nem sérthet a) szerzői jogot, védjegyjogot vagy más szellemi tulajdonjogot, b) személyhez fűződő jogot (más jó hírnevét, becsületét, magántitkát, személyes adatait, üzleti titkot, stb.), c) bármely más jogszabályi rendelkezést.

6.3. Együttműködés a Szolgáltatás informatikai biztonsági feltételeinek biztosításában

6.3.1. A Felhasználó nem veszélyeztetheti a Szolgáltatás megfelelő informatikai működését, így köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól, valamint a Szolgáltatás informatikai biztonsági támadását vagy veszélyeztetését elősegíteni, illetve a Szolgáltatást informatikai biztonsági támadásnak vagy veszélynek kitenni.

7. A HASZNÁLATI SZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK SZAVATOLÁSA

7.1.1. A Felhasználó szavatolja, hogy az általa elhelyezett adat (avatar, szöveg, fénykép, stb.) nyilvánosság számára történő elérhetővé tétele nem sérti a Használati Szabályzatban foglaltakat, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételhez a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult, illetve személyhez fűződő jog esetén az érintett személy hozzájárult. Nem teljesítése esetén az ebből eredő kárért Felhasználó tartozik felelőséggel.

7.1.2. Szolgáltató jogosult a Használati Szabályzat betartatásához szükséges mértékben a felhasználást bármikor esetileg ellenőrizni, illetve nagyobb számú visszatérő visszaélések esetén a Használati Szabályzat megsértésének megelőzése végett bizonyos felhasználást felügyelni.

8. ELJÁRÁS A HASZNÁLATI SZABÁLYOKAT SÉRTŐ FELHASZNÁLÁSRA HIVATKOZÓ HARMADIK FELEK ESETÉN

8.1.1. Ha harmadik személy arra hivatkozik, hogy a Szolgáltatás útján elérhetővé tett valamely adat a szerzői jogi törvény által védett jogot (szerzői vagy kapcsolódó jogot) sért, a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § -a szerint jár el azzal, hogy e törvényi keretek között a hivatkozott jogsértés körülményei és műszaki lehetőségei függvényében dönt a Szolgáltató arról, hogy a sérelmezett adathoz való hozzáférést megszünteti, vagy magát az adatot törli.

8.1.2. Ha harmadik személy a 8.1.1. pontban foglalt jogokon kívüli jog megsértésére hivatkozva kéri az adat eltávolítását, Szolgáltató egyedi vizsgálatot indít, amelynek időtartamára jogosult a kifogásolt adatok nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét ideiglenesen felfüggeszteni. Ha a hivatkozott sértő adat nem azonosítható be egyértelműen, a Szolgáltató minden, a Felhasználó által közzétett adat hozzáférhetővé tételét ideiglenesen felfüggesztheti.

8.1.3. Ha a Szolgáltató 8.1.2. pont szerinti vizsgálatának eredménye szerint a Használati Szabályokat megsértették, bíróság vagy hatóság eltérő intézkedése hiányában jogosult az érintett adatokat a 9.1.1. pont szerint törölni.

9. ADATOK TÖRLÉSE

9.1.1. Ha a 8. pont szerinti eljárás során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy a Használati Szabályokat megsértették, a Szerződés felmondása nélkül is véglegesen törölheti a Használati Szabályokat sértő adatot, illetve az ahhoz kapcsolódóan közzétett más adatokat is. Ha a Használati Szabályokat sértő adat nem azonosítható be egyértelműen vagy ezt a jogsértés egyébként indokolja a Felhasználó minden közzétett adatát törölheti.

9.1.2. A törölt adatokról a Szolgáltató kizárólag a 14.3.5. és 14.5. pontok szerinti indokok alapján készít biztonsági másolatot, egyéb indok alapján a törölt adatok helyreállítására nincsen mód.

9.1.3. A Szolgáltató nem köteles a törlésről előzetesen értesíteni a Felhasználót.

9.1.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:

 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

9.1.5 A Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

10. A SZOLGÁLTATÁS INGYENESSÉGE

10.1.1. Szolgáltató a Szolgáltatást ingyenesen nyújtja. Ez nem érinti Felhasználó kártérítési felelősségéből eredő követelések megfizetésének kötelezettségét.

11. A SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSI OKOK MIATTI SZÜNETELTETÉSE, A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE, VIS MAIOR

11.1. A Szolgáltatás szüneteltetése, üzemeltetési okok miatti szüneteltetése esetén Szolgáltató felelőssége

11.1.1. A Szolgáltató vállalja a Szerződésben foglalt eljárások és feltételek betartását, azonban csak arra tekintettel tudja a Szolgáltatást ingyenesen nyújtani, hogy nem garantálja az üzembiztos és megszakítástól mentes működést.

11.1.2. Ebből következően a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az esetleges adatvesztésből, hozzáférés felfüggesztéséből, más felhasználók el nem érhetőségéből eredő károkért sem.

11.1.3. Szolgáltató az előre tervezett üzemeltetési okokból történő korlátozásokról és szünetelésekről a Felhasználókat lehetőség szerint előre értesíti. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előre nem látható üzemeltetési okból (hibából, háttérszolgáltatások el nem érhetősége) a Szolgáltatás hozzáférhetőségét bármikor korlátozza vagy szüneteltesse.

11.2. Vis maior esemény

11.2.1. E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, az Alkotmány 19/E. § szerinti azonnali intézkedést igénylő eset) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.

11.2.2. Szolgáltató nem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén a Szolgáltató nem köteles erről a Felhasználót külön értesíteni.

11.3 A felelősség kizárása a Szerviz tevékenységéért

11.3.1 A Szolgáltató csupán a Felhasználók és a Szerviz közötti időpont egyeztetésben működik közre. A Szolgáltató semmilyen formában nem felelős a Szerviz tevékenységéből fakadó károkért, így különösen, de nem kizárólagosan az abból fakadó károkért, hogy a Szerviz (i) a Felhasználó által kért időpontot visszautasította, (ii) az egyeztetett időpontban a gépjárművet nem fogadta, (iii) a gépjármű javítása során hibásan teljesített, (iv) a kért javítást/vizsgáztatást nem, vagy nem megfelelően végezte el, (v) a gépjárműben kárt okozott, (vi) a gépjármű a Szervizben megsemmisült. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerviz tevékenységéből eredő károkért a Szolgáltató nem felelős, s arról a jogáról, hogy ezzel összefüggésben a Szolgáltatótól kártérítést követeljen, kifejezetten lemond.

11.4 A felelősség kizárása az értesítések elmaradása / pontatlansága esetére

11.4.1. Különös tekintettel a Szolgáltatás ingyenességére a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden a gépjármű(vek), vagy a Felhasználó okmányai lejártára, vagy szervizelés esedékességére való figyelmeztetés elmaradásából, vagy annak pontatlanságából eredő károkért. A Felhasználó a felelősség e kizárását kifejezetten tudomásul veszi, s arról a jogáról, hogy ezzel összefüggésben a Szolgáltatótól kártérítést követeljen, kifejezetten lemond.

11.5 A felelősség kizárása az adatok valótlanságából fakadó károk esetére

11.5.1 A Szolgáltató a Felhasználók által megadott adatok valóságát nem vizsgálja. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden, a Felhasználó által szolgáltatott adatok (ideértve az útnyilvántartás és költségjegyzék adatait is) valótlanságából származó igények tekintetében.

12. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZERZŐI JOGI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

12.1.1. Szolgáltató a Szerződés hatályára a Használati Szabályok szerinti célokra biztosítja a Felhasználónak, hogy a Szolgáltatás során elérhetővé tett szerzői jogilag védett műveket, így különösen a Szolgáltató által elérhetővé tett alkalmazásokat és más programokat a Szolgáltatás keretein belül jogszerűen felhasználhatja.

12.1.2. Felhasználó a Szolgáltató által biztosított felhasználási jogú szoftverekkel kapcsolatosan a szerzői jogról szóló törvény által biztosított és szerződésesen ki nem zárható kereteket meghaladóan nem végezhet kódvisszafejtési tevékenységet.

A FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSE

13. A SZOLGÁLTATÓ TITOKTARTÁSA

13.1.1. Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek a Szerviz részére továbbított adatokon túl csak a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén adja át, illetve akkor, ha a Felhasználó adatainak szolgáltatása Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége (adatszolgáltatási kötelezettség, így különösen titkos információgyűjtésre vagy titkos adatszerzésre feljogosított szervek részére.) A Felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 9. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a jelen Szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Gépjárműre Vonatkozó Adatokat a Szolgáltató (a Felhasználó által igényelt Szerviz időpont egyeztetése során) a Szerviz részére továbbítsa.

14. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

14.1. Szolgáltató adatvédelmi felelőse

14.1.1. A Szolgáltató adatvédelmi felelőse Sütő István, elérhetősége azonos a Szolgáltató székhelyével.

14.2. Különleges adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

14.2.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint különleges adat a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

14.2.2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ilyen adat megadását nem kéri, illetve kifejezetten ilyen adattartalom végett külön mezőt nem hozott létre a Szolgáltatás kapcsán, azonban a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy akár különleges adatot is megadjon.

14.2.3. A hatályos jogszabályok értelmében a Szolgáltató különleges adatot csak írásbeli felhatalmazás alapján lenne jogosult kezelni, a jelen Szerződés megkötésével azonban a Felhasználó nem tud írásbeli hozzájárulást adni. Erre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ne adjon meg ilyen adatokat, mert az ilyen adatokat a Szolgáltató nem kezelheti jogszerűen.

14.3. Az egyes adatkezelési célok és azok időtartama

14.3.1. A Szolgáltató a Felhasználóról az alábbi személyes adatokat kezeli, az alább meghatározott célok és időtartam szerint.

14.3.2. Szolgáltatás nyújtásához, Szolgáltatás üzemeltetéséhez és használatához szükséges személyes adatok, kezelésük időtartama a Szerződés hatálya:

 • Felhasználó felhasználóneve, e-mail címe és a Jelszó (a Felhasználó azonosságának igazolása, a személyhitelesítés végett);
 • a Felhasználó által megadott, nem kötelezően adandó adatok:
 • A.) Személyes Adatok:

  • Felhasználó teljes neve
  • Lakcím irányítószám, város és cím formában;
  • Geo-koordináták: latitude és longitude;
  • Mobiltelefonszám;
  • Vezetékes telefon;
  • Jogosítvány: kategóriák és azok lejárati ideje;
  • MSN/Live ID;
  • Skype ID;
  • Yahoo ID;
  • iwiw ID.

  B.) Gépjárműre Vonatkozó Adatok:

  • Gépjármű típusa (személyautó, motor, stb.);
  • Rendszám;
  • Becenév;
  • Márka;
  • Típus;
  • Kivitel (sedan, lépcsőshátú, kombi, egyterű, kisbusz, pickup, terepjáró, egyéb);
  • Évjárat;
  • Szín;
  • Ajtók száma;
  • Hengerűrtartalom;
  • Teljesítmény (kW vagy LE);
  • Szállítható személyek száma;
  • Váltó (manuális, automata);
  • Üzemanyag (benzin, diesel, benzin/gáz, gáz, hibrid, elektromos);
  • Alvázszám;
  • Motorszám;
  • Kilométeróra aktuális állása;
  • Műszaki vizsga lejárati dátuma;
  • Zöldkártya lejárati dátuma;
  • Átlagos évi megtett kilométer;
  • Extrák;
  • Fényképek;
  • Gépjármű állapota (eladva; összetörve; forgalomból kivonva, stb.).

  14.3.3. Üzemeltetési célból és visszaélések kiszűrése végett szükséges adatkezelések, Használati Szabályok betartatása, megőrzése a rögzítéstől számított 3 hónapig:

  • a Felhasználó kéréseit küldő böngésző alkalmazás IP címe és a kérés portszáma;
  • a Felhasználó böngészője által a HTTP kérés elküldése során megadott ún. üzenet kérési fejrész adatok (HTTP message request header).

  14.3.4. A 14.3.3. pontban foglalt időtartam lejártát követően a Szolgáltató az adatokat törli / anonimizálva felhasználhatja üzemeltetési és belső üzleti statisztikák készítéséhez.

  14.3.5. Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban saját megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját kártérítési igényének alátámasztása végett is jogosult a szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó 14.3.2-14.3.5., valamint a 14.3.7. pont szerinti adatait, ha a jogvita vagy kártérítési igény az adatra egyébként irányadó törlési határidő előtt felmerült. Szolgáltató a Szerződés megszűnése miatt a 14.3.2 pont szerint törlendő adatokat, valamint a 9. pont szerinti esetben a nyilvánosság számára törölt adatokat e célból a törlés időpontját megelőzően felmerült jogvita vagy kártérítési igény hiányában is jogosult a törléstől számított további 6 hónapig biztonsági mentésben megőrzi, és ha ezen időtartam alatt jogvita vagy kártérítési igény merül fel, azokat az előző mondatban meghatározottak szerint felhasználni.

  14.3.6. A Szolgáltatás működéséhez a Szolgáltató a böngésző útján a Felhasználó számítógépén egy adatban eltároltatja, hogy a Felhasználó egy adott kapcsolat (session) alatt már sikeresen igazolta az azonosságát (session cookie tárolása böngészőben). Kijelentkezéskor a cookie automatikusan törlésre kerül, valamint automatikusan érvénytelenné válik. Cookie letiltása esetén a Szolgáltatás a fenti funkció hiánya miatt nem vehető igénybe. A cookie-val a Szolgáltató a Felhasználó böngészőjét (számítógépét) azonosítja.

  14.3.7. A Felhasználó a Szolgáltatás használata során saját maga dönt arról, hogy a kötelezően nyújtandó adatokon (felhasználónév, e-mailcím, jelszó) további adatokat rögzíteni kíván-e (14.3.2. A) és B) pont).

  14.3.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás jellegéből következően a többi felhasználó személyes adatokat tehet közzé róla (fórum, stb.) A közzétett személyes adatok kezeléséért ilyen esetben a személyes adatot közzétevő felhasználó felel.

  14.4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatok külföldre továbbítása

  14.4.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a 13.1.1 pontban meghatározottak szerint a Szerviz részére továbbított adatok kivételével nem továbbítja másnak, de fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás 5.2. pontja szerinti átruházása esetén a Szerződés átruházásával együtt az átvevő harmadik fél egy az egyben megkapja az összes felhasználói személyes adatokat is.

  14.4.2. A Szolgáltató külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

  14.4.3. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja külföldre, amennyiben a Szolgáltatást Felhasználó külföldről veszi igénybe. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás keretében nyilvánosságra hozott adatok külföldi felhasználók számára is elérhetőek lehetnek. Erre az esetre a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az adatok ilyen módon történő külföldre továbbításához.

  14.5. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása, az adatok törlése és helyesbítése

  14.5.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kezeli, a Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint saját maga elvégezheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérelmét a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el. Ha a Felhasználó valamely személyes adatának helyesbítésére vagy törlésére a Szolgáltatás útján nincsen mód, azt Szolgáltató adatvédelmi felelősétől kérheti.

  14.5.2. A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül elektronikus levélben adja meg. Ezen tájékoztatás ingyenes.

  14.5.3. Amennyiben a tájékoztatás megadását törvény korlátozza, a Szolgáltató a kért felvilágosítást megtagadhatja, és a Felhasználóval közli a felvilágosítás megtagadásának indokát.

  14.5.4. Szolgáltató - a 14.3.5. pont szerinti kivétellel - a Szerződés megszűnésével együtt véglegesen törli a Felhasználó személyes adatait, de a már törölt személyes adatok helyreállítására üzembiztonsági célból sor kerülhet.

  14.5.5. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a 9.1.1. pontja szerint is jogosult törölni.

  14.5.6. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel, szerződéses kötelezettségek teljesítése végett a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a kért törlés teljesítése nem feltétlenül jelenti az adat teljeskörű megsemmisítését, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró jogcím szerint használható fel.

  14.5.7. A törlést a Szolgáltató költségmentesen végzi. A Szolgáltató a törlésről a Felhasználót akkor értesíti utólag, ha az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekeit sértené.

  14.6. Az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartás

  14.6.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja szerint nem kell bejelenteni az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.

  14.6.2. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató csak a vele Szerződést kötő Felhasználók adatait kezeli, a Szolgáltató nem tett az adatvédelmi biztoshoz bejelentést.

  14.7. A Felhasználó személyes adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozási joga

  14.7.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő (Szerviz) jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
  • b) a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  14.7.2. A Felhasználó tiltakozását a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el.

  14.7.3. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti. A Szolgáltató a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  14.7.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

  14.8. A Felhasználó személyes adatkezelés kapcsolatos jogainak bírósági érvényesítése

  14.8.1. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerinti helyi bíróság (Budai Központi Kerületi Bíróság) az illetékes.

  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  15. FELHASZNÁLÓ PANASZAINAK KEZELÉSE ÉS JOGVITÁK RENDEZÉSE

  15.1.1. A Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszait a Szerződés elején megjelenített elérhetőségi címen terjesztheti elő, amely panaszokat a Szolgáltató 60 napon belül elektronikus levélben megválaszol.

  15.1.2. A Felhasználó a felmerült jogvitát a következő fórumokon érvényesítheti:

  • a) a megyei gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat a jogvita egyezséggel való rendelkezésének megkísérlése végett;
  • b) jogosult közvetítői eljárás megindítása végett az eljárásra közvetítőt felkérni (lásd a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény), azonban Szolgáltató nem vállal e Szerződésben feltétlen kötelezettséget arra, hogy a közvetítői eljárásban részt vesz;
  • c) érvényesítheti igényét polgári peres eljárásban, ennek keretében a Budai Központi Kerületi Bíróságnál fizetési meghagyás kibocsátását kérheti, ha a vitatott követelés összege a kettőszázezer forintot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig a pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fővárosi Bírósághoz keresetlevelet nyújthat be.

  15.1.3. A Felek a Szerződésből eredő jogvitáik elbírálására a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát és a pertárgy értékétől függően a Fővárosi Bíróság, illetve a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

  16. KÜLFÖLDI FELHASZNÁLÓK ESETÉN IRÁNYADÓ JOG

  16.1.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szerződést nem magyarországi Felhasználóval is megkötheti, a Felek rögzítik, hogy a Szerződésre ilyen esetben is a Magyar Köztársaság anyagi joga az irányadó.

  17. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

  17.1 A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó Szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

  18. TELJESSÉGI ZÁRADÉK

  18.1.1. A Szerződés a Felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában foglalja (teljességi záradék). Ha a Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Szerződés hatályon kívül helyez minden a Szerződés tárgyát képező, a Felek közötti korábbi nyilatkozatot, ajánlatot, kötelezettségvállalást, megállapodást vagy egyezséget. A Szerződésbe nem foglalt korábbi nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások, megállapodások vagy egyezségek nem képezik a Szerződés részét.

  19. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

  A jelen általános szerződési feltételek 2008. július 15-én lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.